Bổ sung Giấy phép của Ngân hàng Malayan Banking Berhan chi nhánh Hà Nội

Theo nguồn tin trên trang mạng của sbv.gov.vn


(13/10/2014)
Ngày 13/10/2014, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 2055/QĐ-NHNN về việc bổ sung Giấy phép của Ngân hàng Malayan Banking Berhan chi nhánh Hà Nội.
Theo đó, Thống đốc NHNN chấp thuận việc bổ sung nội dung: “Tham gia đấu thầu, mua, bán tín phiếu Kho bạc, công cụ chuyển nhượng, trái phiếu Chính phủ, tín phiếu NHNN và các giấy tờ có giá khác trên thị trường tiền tệ” vào nội dung hoạt động ghi tại Điều III Giấy phép thành lập và hoạt động số 22/GP-NHNN ngày 15/8/1995 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng của Ngân hàng Malayan Banking Berhan chi nhánh Hà Nội.

Ngân hàng Malayan Banking Berhan chi nhánh Hà Nội có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung đã được bổ sung theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và hưỡng dẫn của NHNN; Thực hiện việc đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và công bố nội dung thay đổi trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 22/GP-NHNN ngày 15/8/1995 nêu trên.

CKHhttp://www.sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211767961&_afrLoop=6452520534595800&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=1cuc2p6yfa_1#%40%3F_afrWindowId%3D1cuc2p6yfa_1%26_afrLoop%3D6452520534595800%26dDocName%3DCNTHWEBAP0116211767961%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D1cuc2p6yfa_129


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply